Taxi Fares in China

CityTaxi Start
(Normal Tariff)
Taxi 1km
(Normal Tariff)
Taxi 1hour waiting
(Normal Tariff)
Beijing14.50 ¥3.00 ¥80.00 ¥
Chengdu9.00 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Chongqing10.00 ¥2.00 ¥19.20 ¥
Guangzhou12.00 ¥2.60 ¥44.00 ¥
Hangzhou13.00 ¥2.50 ¥46.00 ¥
Nanjing10.00 ¥3.00 ¥50.00 ¥
Ningbo12.00 ¥2.40 ¥46.80 ¥
Qingdao, Shandong10.00 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Shanghai15.50 ¥3.00 ¥60.00 ¥
Shenzhen10.50 ¥2.60 ¥48.00 ¥
Suzhou13.00 ¥2.35 ¥30.00 ¥
Tianjin12.00 ¥2.20 ¥37.00 ¥
Xi'an8.50 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Xiamen9.00 ¥2.50 ¥80.00 ¥