Taxi Fares in China

CityTaxi Start
(Normal Tariff)
Taxi 1km
(Normal Tariff)
Taxi 1hour waiting
(Normal Tariff)
Beijing13.00 ¥2.30 ¥50.00 ¥
Chengdu9.00 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Chongqing10.00 ¥2.55 ¥21.60 ¥
Guangzhou12.00 ¥2.60 ¥44.00 ¥
Hangzhou12.00 ¥2.85 ¥37.50 ¥
Nanjing11.00 ¥3.00 ¥40.00 ¥
Qingdao, Shandong10.00 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Shanghai14.00 ¥3.00 ¥36.00 ¥
Shenyang8.00 ¥2.50 ¥60.00 ¥
Shenzhen10.00 ¥2.50 ¥48.00 ¥
Suzhou12.00 ¥2.70 ¥30.00 ¥
Tianjin9.00 ¥2.00 ¥37.00 ¥
Wuhan10.00 ¥2.00 ¥48.00 ¥
Xi'an9.00 ¥2.00 ¥30.00 ¥