Taxi Fares in China

CityTaxi Start
(Normal Tariff)
Taxi 1km
(Normal Tariff)
Taxi 1hour waiting
(Normal Tariff)
Beijing13.00 ¥2.35 ¥40.00 ¥
Changsha8.00 ¥2.00 ¥19.80 ¥
Chengdu9.00 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Chongqing10.00 ¥2.55 ¥21.60 ¥
Guangzhou12.00 ¥2.60 ¥44.00 ¥
Hangzhou13.00 ¥3.00 ¥37.50 ¥
Nanjing11.00 ¥3.00 ¥40.00 ¥
Qingdao, Shandong10.00 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Shanghai14.00 ¥3.00 ¥36.75 ¥
Shenyang9.00 ¥2.00 ¥60.00 ¥
Shenzhen10.00 ¥2.55 ¥48.00 ¥
Suzhou12.00 ¥2.70 ¥30.00 ¥
Tianjin10.50 ¥2.00 ¥44.00 ¥
Wuhan10.00 ¥2.00 ¥48.00 ¥
Xi'an9.00 ¥2.00 ¥30.00 ¥
Xiamen10.00 ¥2.40 ¥80.00 ¥