NUMBEO

Asia: Price Rankings by City of Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre (Buy Apartment Price)

Currency:
Chart: Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre, Buy Apartment Price
1. Hong Kong, Hong Kong 204,322.86 kr
2. Singapore, Singapore 120,133.87 kr
3. Beijing, China 100,582.15 kr
4. Shenzhen, China 89,617.33 kr
5. Seoul, South Korea 87,381.25 kr
6. Shanghai, China 85,093.31 kr
7. Tel Aviv-Yafo, Israel 79,767.34 kr
8. Taipei, Taiwan 75,137.11 kr
9. Tokyo, Japan 70,737.96 kr
10. Jerusalem, Israel 63,226.57 kr
11. Guangzhou, China 58,568.71 kr
12. Ramat Gan, Israel 47,471.06 kr
13. Mumbai, India 45,104.26 kr
14. Bangkok, Thailand 34,243.63 kr
15. Haifa, Israel 30,925.74 kr
16. Doha, Qatar 28,732.67 kr
17. Beirut, Lebanon 27,614.26 kr
18. Muscat, Oman 26,024.75 kr
19. Abu Dhabi, United Arab Emirates 22,818.17 kr
20. Dubai, United Arab Emirates 22,679.67 kr
21. Chengdu, China 21,355.01 kr
22. Limassol, Cyprus 20,124.99 kr
23. Kuala Lumpur, Malaysia 19,397.46 kr
24. Manama, Bahrain 19,141.01 kr
25. Manila, Philippines 17,863.24 kr
26. Tehran, Iran 17,349.52 kr
27. Ho Chi Minh City, Vietnam 17,318.30 kr
28. Sharjah, United Arab Emirates 16,323.62 kr
29. Pattaya, Thailand 16,059.38 kr
30. Colombo, Sri Lanka 14,864.12 kr
31. Thane, India 14,806.77 kr
32. Chiang Mai, Thailand 14,596.99 kr
33. Phnom Penh, Cambodia 14,499.12 kr
34. Jakarta, Indonesia 14,143.90 kr
35. Hanoi, Vietnam 14,135.87 kr
36. Baghdad, Iraq 13,135.21 kr
37. Navi Mumbai, India 13,085.87 kr
38. Nicosia, Cyprus 12,714.33 kr
39. Delhi, India 12,254.09 kr
40. Gurgaon, India 11,738.89 kr
41. Bangalore, India 11,584.18 kr
42. Chennai, India 11,408.74 kr
43. Pune, India 11,304.60 kr
44. Kathmandu, Nepal 10,566.09 kr
45. Baku, Azerbaijan 10,055.64 kr
46. Yerevan, Armenia 9,754.94 kr
47. Istanbul, Turkey 9,732.74 kr
48. Chandigarh, India 9,690.75 kr
49. Dhaka, Bangladesh 8,660.01 kr
50. Amman, Jordan 8,649.71 kr
51. Riyadh, Saudi Arabia 8,540.82 kr
52. Jaipur, India 8,182.19 kr
53. Ulaanbaatar, Mongolia 8,047.14 kr
54. Almaty, Kazakhstan 7,939.60 kr
55. Kolkata, India 7,445.54 kr
56. Indore, India 7,356.96 kr
57. Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia 6,865.63 kr
58. Mysore, India 6,831.18 kr
59. Hyderabad, India 6,817.36 kr
60. Bhopal, India 6,704.66 kr
61. Guwahati, India 6,703.25 kr
62. Noida, India 6,701.37 kr
63. Irbil, Iraq 6,691.90 kr
64. Izmir, Turkey 6,677.10 kr
65. Vijayawada, India 6,492.49 kr
66. Tbilisi, Georgia 6,462.75 kr
67. Thiruvananthapuram, India 6,439.38 kr
68. Coimbatore, India 6,381.32 kr
69. Astana, Kazakhstan 6,276.30 kr
70. Bishkek, Kyrgyzstan 6,009.83 kr
71. Tashkent, Uzbekistan 5,926.16 kr
72. Visakhapatnam, India 5,807.91 kr
73. Bhubaneswar, India 5,740.25 kr
74. Ahmedabad, India 5,555.41 kr
75. Kochi, India 5,210.57 kr
76. Surat, India 5,188.12 kr
77. Vadodara, India 5,143.47 kr
78. Lahore, Pakistan 5,075.00 kr
79. Lucknow (Lakhnau), India 5,056.80 kr
80. Ankara, Turkey 5,026.14 kr
81. Karachi, Pakistan 4,841.33 kr
82. Islamabad, Pakistan 4,669.84 kr
83. Bursa, Turkey 4,282.10 kr
84. Antalya, Turkey 3,914.91 kr